Lương: 500,0001,000,000 VNĐ

Đại điểm: Hồ Chí Minh - Hội sở, Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 11/01 — 10/02/2021

Chia sẻ:

Facebook Google

Mô tả công việc

REFERRAL PROGRAM

Chương Trình Giới Thiệu Nhân Viên

 • PURPOSE
 • Mục Đích

Encourage and take advantage of the valuable sources from current employees in Diamond Star and create a talent pool,

Nhằm khuyến khích và tận dụng nguồn giới thiệu từ nhân viên nội bộ Diamond Star,

This program helps source top talent, build diversity, increase internal connection, find long-term candidate for fulfill positions, decrease cost per hire and turnover rate

Chương trình này giúp tạo nguồn, đa dạng hóa kênh, tăng kết nối nội bộ, nhân viên gắn bó lâu dài với công ty nhằm giảm chi phí tuyển dụng và tỉ lệ nghỉ việc.

Targeted positions: Full-time TSR in Diamond Star

Các vị trí tuyển dụng: Nhân viên TSR toàn thời gian làm việc tại Diamond Star.

Time: From 3rd Sep 2020 until further notice

Thời gian áp dụng: từ 01/09/2020 đến khi có thông báo mới

 • ELIGIBILITY
 • Điều Kiện Áp dụng:

 

 • Referring employees:
 • Đối với Nhân viên giới thiệu:

Active full and part-time employees excluding Senior Unit Head, Unit Heads, Supervisors, Team Leaders, members in Recruitment Department or recruitment functions in Departments.

Áp dụng cho tất các các nhân viên toàn thời gian và bán thời gian đang làm việc tại Diamond Star ngoại trừ Trưởng Dự án cấp cao, các Trưởng dự án, các Giám sát, Các trưởng nhóm và các thành viên thuộc nhóm tuyển dụng hoặc làm công việc có chức năng tập trung vào công tác tuyển dụng

Number of candidate is eligible referred: unlimited.

Số lượng ứng viên có thể giới thiệu: không giới hạn

 • Candidates (Referral):
 • Đối với ứng viên được giới thiệu:

Ineligible candidates are:

Các ứng viên được xem là không hợp lệ là những ứng viên:

 • Individuals with an active resume/ profile and will become a staff in Diamond Star in the future
 • Ứng viên đã nộp đơn ứng tuyển và sẽ đi làm tại Diamond Star
 • Individuals currently employed by Diamond Star including part-time, casual or project working.
 • Ứng viên đang làm việc tại công ty Diamond Star ở bất cứ hình thức hợp đồng nào và dự án nào
 • Individuals previously introduced by someone else
 • Ứng viên đã được giới thiệu bởi một người khác
 • The former staff who were terminated with bad causes.
 • Ứng viên là nhân viên cũ nhưng bị cho nghỉ việc tại Diamond Star vì những lý do tiêu cực

 

 • HOW TO REFER:
 • Cách Giới Thiệu:

 

 • The staff can send candidates’ information, CV via email: team@diamondstar-financial.com or meet directly Recruitment team in 5th floor to supply information along with your Staff Code. Candidate’s information has to be full following:
 • Nhân viên có thể gửi thông tin, CV của ứng viên đến team tuyển dụng qua email: team@diamondstar-financial.com hoặc gặp trực tiếp nhóm Tuyển dụng tại Lầu 5 để cung cấp thông tin ứng viên cùng mã số nhân viên. Thông tin ứng viên phải đầy đủ những thông tin sau:
 • Full name
 • Họ và tên
 • Phone number
 • Số điện thoại di động
 • Email
 • Mail điện tử
 • ID card
 • Chứng minh nhân dân
 • Date of Birth
 • Ngày tháng năm sinh
 • Address
 • Địa chỉ
 • Experience (if any)
 • Kinh nghiệm (nếu có)

Recruitment team will record, call and send invitation to candidates for interview.

Nhóm tuyển dụng sẽ ghi chú, gọi và gửi thư mời phỏng vấn đến ứng viên

 • The staff can invite candidates to company for interview but make sure they know you and can supply your Staff Code when fulfil Candidate Information Form.
 • Nhân viên cũng có thể mời ứng viên đến công ty để phỏng vấn nhưng phải đảm bảo họ biết bạn và có thể cung cấp mã số nhân viên của bạn khi điền vào phiếu Thông Tin Ứng Viên theo mẫu của Diamond Star.

 

 • REWARD AND PAYMENT
 • Giải Thưởng và Trao Thưởng

 

 • Reward: VND 1,000,000/ candidate
 • Giải Thưởng: 1.000.000 VND / ứng viên

 

 • Payment progress:

 

 • Tiến trình trao giải

Progress (VND)

Tiến trình (VND)

Conditions

Điều kiện áp dụng

1st: 500,000

Lần 1: 500.000

Successfully complete 1 month of employment, issued Staff Code by company’s partners, finished equal to or over 90% working time of 1st month

Khi ứng viên được giới thiệu hoàn thành 1 tháng làm việc tại Diamond Star, được cấp code từ đối tác và có thời gian làm việc bằng hoặc lớn hơn 90%  thời gian của tháng.

2nd: 500,000

Lần 2: 500.000

Successfully complete 2nd month of employment, finished equal to or over 90% working time of 2nd month

Khi ứng viên được giới thiệu hoàn thành tháng làm việc thứ 2 và có thời gian làm việc bằng hoặc lớn hơn 90% thời gian của tháng.

 

 • Employees will be paid referral bonuses along with monthly income within 30 days calculated from the first working day of candidates
 • Nhân viên sẽ được trả thưởng cùng với lương trong vòng 30 ngày, tính từ ngày làm việc đầu tiên của ứng viên được giới thiệu
 • The referral incentives will be made as a taxable, additional payment and will be included in the employee’s regular payroll cycle
 • Việc trả thưởng sẽ theo kỳ lương bình thường và sẽ có thể chịu thuế
 • Referring Employees cannot receive payment if candidates would not be transferred their information to Recruitment team for recording on System
 • Nhân viên giới thiệu sẽ không được nhận thưởng nếu ứng viên không được chuyển thông tin của họ đến Nhóm Tuyển dụng để được ghi nhận trên hệ thống
 • Referring employee is not received payment reward if he/she has summitted resignation letter or being terminated or left for any reason.
 • Nhân viên giới thiệu sẽ không được nhận thưởng khi đã nộp đơn xin nghỉ hoặc bị cho nghỉ vì bất cứ lý do gì
 • Pay attention: we will have total right to random cheating check with candidates to make sure they were referred by you accordingly. If we get the feedback from the candidates that they knew recruitment information from other channels or not by you, the bonus would be canceled.
 • Chú ý: chúng tôi sẽ kiểm tra ngẫu nhiên với ứng viên để đảm bảo rằng họ được giới thiệu đúng bởi bạn. Nếu chúng tôi nhận được phản hồi từ ứng viên rằng họ không biết bạn mà biết thông tin tuyển dụng từ một nguồn khác, phần thưởng sẽ bị hủy.
 • PROCESS:
 • Quy Trình

 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển *
Hồ Chí Minh - Hội sở
Hồ Chí Minh
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Số CMT/Căn cước/Hộ chiếu (Social security number/Passport)  *
Địa chỉ hiện tại (Current Address)  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển